خدمات نمودارگیری از سیال حفاری

بازدید: 11616

عملیات نمودارگیری از سیال حفاری شامل پایش عملیات حفاری از طریق نمودارگیری داده های مختلف عملیات حفاری توسط حسگرهای متنوع و بررسی کنده های حفاری و نمونه گیری از آنها می باشد.

مزایای خدمات نمودارگیری از سیال حفاری مپصاکیش عبارتند از:

 

نمونه گیری از گل حفاری

پروژه هایی که تاکنون در شرکت مپصا انجام شده است عبارتند از:

شرح کار

محل

کارفرما

مدت سال

تاریخ شروع

نوع همکاری

وضعیت

ارائه خدمات یکپارچه حفاری(10 سرویس)
چاههای پارس جنوبی
پارس جنوبی نفت و گاز پارس 2 1387 مشارکت اختتام
ارائه خدمات حفاری برای حفاری
دو چاه مطالعاتی

پارس جنوبی

فاز 12

پتروپارس - 1387 مشارکت اختتام
ارائه سرویسهای مادلاگینگ،
ایمنی H2S و فیشینگ

پارس جنوبی
فاز 13و22-24

پتروگوهر فراساحل کیش 7 1390 اصلی درحال اجرا
ارائه سرویسهای مادلاگینگ، ایمنی H2S

پارس جنوبی

فاز 15و16

داناانرژی 2 1389 اصلی اختتام
ارائه سرویسهای مادلاگینگ،
ایمنی H2S

پارس جنوبی
فاز 17و18

داناانرژی 2.5 1392 اصلی درحال اجرا

 

 

 

.